Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Možné přínosy BIM pro realizaci projektů PDB

Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je digitální model reprezentující fyzický a funkční objekt (stavbu) s jeho charakteristikami. Model slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho životního cyklu, tj. od prvotního konceptu po odstranění stavby.

Využívání BIM při zadávání veřejných zakázek bylo poprvé umožněno zadávací směrnicí 2014/24/EU, přičemž odpovídající úprava byla v ZZVZ promítnuta do § 103 odst. 3:

„V případě veřejných zakázek na stavební práce, projektové činnosti nebo v soutěžích o návrh může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést závazný požadavek na použití zvláštních elektronických formátů včetně nástrojů informačního modelování staveb a uvést požadavky na obsah, strukturu nebo formát dat. Pokud tyto formáty nejsou běžně dostupné, zajistí k nim zadavatel dodavatelům přístup.“

V roce 2017 byla schválena vládou ČR Koncepce zavedení metody BIM v ČR. Na jejím základě probíhají v současné době pod hlavičkou České agentury pro standardizaci (ČAS) práce na zavedení této metody, přičemž od 1. července 2023 se předpokládá povinné využití této metody pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (tj. s předpokládanou hodnotou přesahující cca 137 mil. Kč bez DPH) a pro s nimi související projektové a inženýrské činnosti. Uvažuje se také o uložení povinnosti všem veřejným vlastníkům provést v dlouhodobém horizontu (např. do roku 2050) pasportizaci všech staveb v BIM. Za tímto účelem je připravován návrh zákona o informačním modelu stavby, informačním modelování a změně některých zákonů.

Metoda BIM spočívá na třech pilířích:

  • datovém modelu zpracovaném v otevřeném formátu (formát IFC);
  • společném datovém prostředí (CDE – common data environment); a
  • BIM protokolu.

Datový model představuje nejznámější část metody BIM, která je často nesprávně spojována s trojrozměrným vyjádřením projektu (které je však vlastní i tradičním projektovým metodám). Podstatou metody však je skutečnost, že stavba je vyjádřena v otevřených datech, které jsou logicky uspořádané (vztažené k jednotlivým objektům tvořícím stavbu) a jsou uchopitelné v jednotlivých fázích života stavby různými softwarovými nástroji (zatímco tradiční projekt je představován soustavou geometrických tvarů, které jsou dále obtížně zpracovatelné). Tato data lze tedy využít pro navrhování stavby, výstavbu a zejména pro fázi správy budovy (facility managementu). Ve fázi navrhování a výstavby lze díky datovému modelu předejít chybám v projektové dokumentaci, neboť softwarové nástroje většinou samy detekují tzv. tvrdé kolize (např. potrubí procházející betonovým pilířem) a umožňují snazší detekci tzv. soft kolizí (např. různá vedení a potrubí umístěná tak, že nebude fakticky možné je takto namontovat). Největší přínosy a úspory se však od metody BIM očekávají ve fázi správy budovy. Pokud je model BIM průběžné udržován a aktualizován, má správce budovy v reálném čase informace o všech jejích částech (tedy např. jednoduše zjistí, jakého typu je nefunkční světlo, jaký typ žárovky obsahuje, kdy byla žárovka naposledy měněna a v jakém výšce se světlo nachází); údržbář tak může na místo vyrazit již plně a vhodně vybaven. Pokud bude projektová dokumentace uložena v digitálním úložišti, uvažuje se například o jejím zpřístupnění složkám IZS pro usnadnění zásahů (např. navádění hasičů v zakouřených budovách).

CDE je elektronickým nástrojem, který slouží ke komunikaci všech zúčastněných, tedy projektanta, stavbyvedoucího, TDI, správce budovy apod. Tato komunikace bude v rámci CDE archivována a chráněna proti změně.

BIM protokol stanoví pro jednotlivé účastníky pravidla a oprávnění pro využívání metody BIM; jde o přílohu smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a příslušnou osobou (projektant, TDI, stavební firma apod.).

S ohledem na výše uvedené charakteristiky i plánované povinné využívání BIM lze doporučit využití BIM při výstavbě nových budov či rozsáhlých rekonstrukcí realizovaných pomocí metody PDB.

Potřebné informace a průběžně zpracovávané metodiky lze nalézt na internetových stránkách ČAS na adrese http://www.koncepcebim.cz