Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Jak nastavit hodnotící kritéria pro výběr zhotovitele?

Obecně k hodnotícím kritériím

S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky projektu PDB se následující postup použije u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek. Dle ustanovení § 114 ZZVZ zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomickou výhodnost nabídek lze hodnotit následujícími způsoby:

  1. na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality;
  2. na základě nejvýhodnějšího poměru nákladů životního cyklu a kvality;
  3. podle nejnižší nabídkové ceny;
  4. podle nejnižších nákladů životního cyklu10.

Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují:

  1. kritéria hodnocení;
  2. metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích; a
  3. váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.

Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. Kritériem kvality mohou být zejména technická úroveň, estetické nebo funkční vlastnosti, uživatelská dostupnost, sociální, environmentální nebo inovační aspekty, organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má význam kvalita těchto osob, úroveň servisních služeb, včetně technické pomoci, nebo podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění.

Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly být porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné. Kritérium kvality se musí vztahovat k některé z fází životního cyklu předmětu veřejné zakázky.

Náklady životního cyklu

Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat:

  1. náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné zakázky, kterými mj. jsou ostatní pořizovací náklady, provozní náklady, náklady na údržbu a servis, náklady spojené s koncem životnosti;
  2. náklady způsobené dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s předmětem plnění veřejné zakázky kdykoliv v průběhu jeho životního cyklu.

Pokud jsou do hodnocení nabídek zahrnuty náklady životního cyklu, uvede zadavatel v zadávací dokumentaci údaje, které mají účastníci zadávacího řízení poskytnout, a metodu, kterou zadavatel použije ke stanovení nákladů životního cyklu podle těchto údajů.