Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Využití certifikačních/standardizovaných systémů pro ověřování cílových parametrů projektů PDB

Metoda PDB je zaměřena na ověřování plnění stanovených parametru při skutečném provozu. Standardní certifikační systémy budov ve svých základních úrovních jsou primárně zaměřené  na ověřování a posouzení stavební dokumentace budovy (dokumentace skutečného provedení stavby). Skutečně dosahované hodnoty při reálném provozu se mohou lišit.

Charakteristickým rysem PDB je zajištění objektivní a férové ověřování dosahovaných parametrů při skutečném provozu budovy tam, kde podmínky umožňují. K tomuto účelu lze využít vybraných částí certifikačních systémů či metod.

Certifikační systémy a jeho využití pro PDB

Environmentální certifikace LEED a WELL (dle Green Business Certification Institute USA), BREEAM (dle British Research Establishment GB), SB TOOL CZ (dle Českého vysokého učení technického v Praze) vyjadřují mimořádné vlastnosti budovy nad rámec minimálních legislativních požadavků. Jejich využití je zcela dobrovolné. Na trhu kancelářských, obchodních budov, ale dnes i výrobních a skladovacích provozů jsou certifikace běžnou součástí, neboť jsou vyžadovány nemovitostními fondy, ale též nájemníky těchto budov.

Certifikace odráží kvalitu budovy, která je potvrzená třetí stranou, certifikačním institutem, v době zprovoznění novostavby nebo významné rekonstrukce. V případě, že je budova certifikována, je zde mnoho souvislostí s PDB.

Budova, která dosáhne vysokého hodnocení v certifikaci, má menší dopady na životní prostředí, obvykle má také menší provozní náklady, ale její hlavní ekonomické benefity jsou jinde. Lidé pracující v certifikovaných budovách jsou méně nemocní a unavení a pracují efektivněji. Budova má v celku vyšší prodejní hodnotu, nežli pozičně a funkčně srovnatelná necertifikovaná budova.

Na trhu v ČR se již objevují veřejné zakázky novostaveb, které cílí na určitý stupeň certifikace. Z hlediska skutečného potvrzení výkonu a korektnosti metodiky posuzování jsou cílům PDB nejblíže metody LEED a WELL. WELL je inspirativní svým důrazem na skutečně měřené parametry vnitřního prostředí v době počátku užívání budovy. LEED je inspirativní metodou predikce a ověřování energetické náročnosti formou kalibrovaného dynamického simulačního modelu. Tato metoda byla po drobné modifikaci převzata a doporučena pro zadání veřejné zakázky PDB v kapitole 3.4 (b).

Commissioning

Commissioning je povinnou součástí certifikací LEED, WELL, volitelný u BREEAM. Jedná se o formu technického dozoru stavby, který je specialistou na technická zařízení budov, případně též na obálku budovy, vždy z pohledu vlivu na energetickou náročnost nebo komfortu a zdraví vnitřního prostředí budov. Je to proces, který je ve své podstatě postaven na ověřování cílených parametrů jak během tvorby projektové dokumentace, tak hlavně během realizace a během prvních roků provozu. Svým obsahem tak spadá pod PDB.

Vztaženo na PDB je cílem commissioningu vždy nejprve při zadávacím řízení pro výběr zhotovitele nastavit přesné výkonové a kvalitativní parametry a jejich jednoznačnou ověřitelnost včetně způsobu tohoto ověřování. Dále pak commissioning pokračuje dozorem vlastní realizace stavby a hlavně způsobu, jakým je budova zprovozňována, kde je cílem odhalit vady a nedodělky vždy před předáním budovy veřejnému zadavateli.

Commissioning
Zadávací řízení Definice nepodkročitelných výkonových parametrů + způsobu ověřování do provozního programu
Projektová fáze Kontrola souladu projektové dokumentace s provozním programem
Realizační fáze
  • Kontrola a schvalování předkládaných vzorků materiálů obálky budovy a technologií
  • Kontrola instalace a individuálního zprovoznění systémů
  • Účast na funkčních zkouškách
Fáze 3 let provozu budovy Účast na komplexních zkouškách
Ověření parametrů a případné kompenzace po 3 letech od přejímky stavby Při nesplnění parametrů Kompenzace
Pravidelné ověřování parametrů a případné kompenzace v období od 3 do 10 let od přejímky stavby Při nesplnění parametrů platba kompenzace

 

Příklady předepsaných zkoušek pro commissioning mohou být následující.

Funkční zkouškaCílový parametr
Obálky budovy​
mock-up test fasády Fyzicky instalovaný vzorový modul fasády předložený ke schválení v rámci postupu instalace, řešení tepelných mostů a těsnosti
blower door test n50 ≤ 0,6 h-1
záplavové zkoušky Min. 72h dle ČSN 75 0905
zkouška přídržnosti pro zateplení Dle ČSN 732577
Energetické systémy budovy
dilatační zkoušky systémů vytápění a chlazení dle ČSN 06 0310
vyvážení soustavy vytápění a chlazení dle ČSN EN 14336
topné a chladící zkoušky dle ČSN 06 0310
zaregulování vzduchotechnického systému dle ČSN 12599 s přesností ± 10 %
měření hladiny umělého osvětlení ve všech místnostech s požadavkem dle ČSN EN 12464-1 plnění stanoveného minima
komplexní zkouška vytápění ve dnech s průměrnou teplotou nižší jak -5 °C po dobu 72 h, zahrnutí víkendového provozu, úspěšné naplnění parametrů vnitřního prostředí bez výpadků a alarmových hlášení
Komplexní zkouška chlazení ve dnech s průměrnou teplotou nižší jak 20 °C po dobu 72 h, za plného provozu budovy, úspěšné naplnění parametrů vnitřního prostředí bez výpadků a alarmových hlášení