Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Podmínky pro výběr vhodného zhotovitele a nejlepší nabídky

Při realizaci projektů PDB jsou zvýšená rizika přenesena na zhotovitele. Výběr kvalitního a zodpovědného zhotovitele, který je schopen tato rizika unést, klade zvýšené nároky na přípravu podmínek zadávacího řízení ohledně jeho výběru.

Jak postupovat při výběru vhodného zhotovitele a nejlepší nabídky?

Realizace projektů PDB klade zvýšené nároky na odbornost, serióznost i finanční stabilitu zhotovitele. Podmínky jeho výběru a smluvní podmínky musí být nastaveny vyváženě tak, aby odpovědné zhotovitele neodradily od účasti ve „výběrovém řízení“ o realizaci projektu PDB.

Na výběr zhotovitele se bude dle předpokládané hodnoty zakázky obvykle vztahovat režim:

  • nadlimitní veřejné zakázky9; nebo
  • podlimitní veřejné zakázky.

Jak stanovit požadovanou kvalifikaci zhotovitele?

Obdobně jako u výběru Expertů se požadovaná kvalifikace člení na požadavky na základní a profesní „způsobilost“ zhotovitele a požadavky na ekonomickou a technickou kvalifikaci.

S ohledem na význam výběru kvalitního zhotovitele pro úspěšnou realizaci projektu PDB je nezbytné stanovit rovněž vhodnou požadovanou ekonomickou kvalifikaci a požadovanou technickou kvalifikaci.

V realizačním týmu zhotovitele by měli být minimálně:

  • projektový manažer / vedoucí projektu;
  • zástupce projektového manažera / stavbyvedoucí;
  • hlavní projektant;
  • hlavní inženýr projektu;
  • energetický manažer nebo facility manažer (podle toho, zda bude zvolen pokročilý nebo komplexní provozní model);
  • architekt (v případě, že se bude jednat primárně o novostavby);

s potřebnými zkušenostmi.

Indikativní přehled požadavků na ekonomickou kvalifikaci a technickou kvalifikaci zhotovitele, zahrnující požadavky na kvalitu realizačního týmu, je specifikován v příloze č. 6 této metodiky.