Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Modelové nastavení hodnotících kritérií

Hodnotící kritéria jsou odvozena z vybraných cílových výkonových parametrů a vlastností budovy a vybraných smluvních podmínek. Měla by být volena tak, aby v sobě odrážela míru shody nabízeného řešení s definovanými cílovými výkonovými parametry a vlastnostmi budovy. Jejich hlavním účelem je srovnání nabídek mezi sebou a určení pořadí podle ekonomické výhodnosti, tj. buďto podle poměru ceny a kvality nebo podle poměru nákladů životního cyklu a kvality. Hodnocení podle poměru nákladů životního cyklu a kvality je komplexnější, proto by mělo mít přednost.

Hodnotící kritéria musí být nastavena tak, aby jako nejlepší vždy vyhodnotila nabídku s nejlepším poměrem ekonomické výhodnosti a kvality. Lze definovat celou škálu kritérií, která lze v zásadě rozdělit do následujících podskupin:

Podle EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI

umožňují objektivní srovnání z číselných údajů uvedených v nabídce, všechna mají vztah k hodnocení podle nákladů životního cyklu a konkrétní sada kritérií by měla být složena jen z parametrů, které lze po realizaci ověřit a které dodavatel finančně garantuje:

  • Cenová kritéria (cena investic, cena služeb atd., tj. smluvní parametry, které se vždy vyjadřují číselně);
  • Výkonová kritéria (garantované provozní náklady za dobu smlouvy, garantovaná roční úspora nákladů, náklady na budoucí servis a údržbu, náklady na reinvestice po dobu platnosti smlouvy s dodavatelem, tj. parametry, které lze vyjádřit číselně).

Podle KVALITY

  • Kritéria, která lze vyjádřit číselně (např. průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy, průvzdušnost obálky budovy);
  • Kritéria, která nelze vyjádřit číselně, a jsou hodnocena podle strukturované metodiky, kterou musí zadavatel vždy předem připravit a poskytnout účastníkům v zadávací dokumentaci. Do této skupiny kritérií lze zahrnout i hodnocení podle prvků architektonické soutěže, při které je potřeba dodržet pravidla ČKA. Architektonickou část návrhu a další kvalitativní kritéria hodnotí komise složená z převážně nezávislých odborníků včetně architektů, oceněné návrhy by měly být finančně odpovídajícím způsobem odměněny, a podobně.

Pro konkrétní zakázku je třeba v zadávací dokumentaci definovat konkrétní sadu hodnotících kritérií. Univerzální sadu kritérií nemá smysl stanovovat, kritéria je potřeba vždy vybírat individuálně ze širšího seznamu možných kritérií podle stupně důležitosti pro zadavatele a podle vybraného provozního modelu budovy ideálně tak, aby zvolená sada kritérií umožňovala hodnocení na základě nejvýhodnějšího poměru nákladů životního cyklu a kvality.

Níže v tabulce je přehled možných hodnotících kritérií a rozsah jejich uplatnění. Z nich lze vybrat vhodnou sadu pro hodnocení nabídky. Výčet nemusí být konečný, může být začleněno i jiné kritérium, záleží na konkrétním zadání.

 

KritériumNová budovaRekonstrukce
Ekonomická kritéria (náklady životního cyklu) cenová
Výše investičních nákladů, cena investic ano ano
Cena za energetický management ano ano
Cena za facility management ano ano
Ekonomická kritéria (náklady životního cyklu) výkonová (ověřitelná)
Celkové garantované finanční náklady (investiční i provozní) za dobu platnosti smlouvy vč. nákladů na reinvestice ano
Garantované snížení roční spotřeby energie a nákladů na údržbu a servis v porovnání s referenčními hodnotami (exaktně lze stanovit u rekonstrukcí; u nové výstavby lze teoreticky také porovnáním s údaji tzv. referenční budovy) ano ano
Celková garantovaná maximální roční spotřeba tepla na vytápění a větrání při přepočtu na normativní venkovní a vnitřní teplotní podmínky a při definovaném využití/obsazenosti budovy přepočítaná na celkové roční finanční náklady (buďto s uvažováním skutečných tarifů na energie v každém roce smlouvy, nebo s uvažováním výchozích tarifů pro všechny roky smlouvy; ověřování se provádí měřením s korekcí rozdílu mezi normativními a aktuálními teplotními podmínkami) ano ano
Celková garantovaná maximální roční spotřeba chladu na klimatizaci při přepočtu na normativní venkovní a vnitřní teplotní podmínky a při definovaném využití/obsazenosti budovy přepočítaná na celkové roční finanční náklady (buďto s uvažováním skutečných tarifů na energie v každém roce smlouvy, nebo s uvažováním výchozích tarifů pro všechny roky smlouvy; ověřování se provádí měřením s korekcí rozdílu mezi normativními a aktuálními teplotními podmínkami) ano ano
Celková garantovaná roční spotřeba elektřiny na osvětlení přepočítaná na celkové roční finanční náklady (buďto s uvažováním skutečných tarifů na energie v každém roce smlouvy, nebo s uvažováním výchozích tarifů pro všechny roky smlouvy; pokud není k dispozici nezávislé podružné měření, prokazuje se ověřením skutečného příkonu vybraných svítidel a výpočtem přes definovanou dobu svícení) ano ano
Kritéria kvality číselná (ověřitelná)
Měrná potřeba tepla na vytápění ano ano
Celková roční spotřeba energie sloužící pro úpravu vnitřního prostředí budovy a pro energetické hospodářství ano ano
Roční úspora nákladů na energie a nákladů na údržbu a servis v porovnání s referenčními hodnotami (pouze rekonstrukce) ano
Celkové provozní náklady a náklady na reinvestice za dobu smlouvy ano ano
Celkové provozní náklady a náklady na reinvestice za dobu životnosti stavby (nelze přesně ověřit) ano
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy ano ano
Garantovaná průvzdušnost obálky budovy qE50 (měřená po realizaci budovy) ano ano
Měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů energie přepočtená na celkovou energeticky vztažnou plochu ano ano
Kritéria kvality hodnotitelná dle stanovených požadavků
Kvalita a komplexnost stavebně technického řešení ano ano
Uživatelský komfort ano
Míra adaptability budovy na změny klimatu ano ano
Kvalita přípravného a realizačního týmu dodavatele ano ano
Rozsah a kvalita záruk dodavatele za dosažení garantovaných výkonových parametrů ano ano
Rozsah a kvalita služeb poskytovaných v rámci energetického managementu ano ano
Rozsah a kvalita služeb poskytovaných v rámci facility managementu

Bodování u jednotlivých kritérií

Ke každému kritériu se přiřadí body tak, aby jejich součet u všech nabídek byl 100. Všechny přidělené body se následně vynásobí přidělenou a předem známou hodnotou váhy kritéria. Součet vah všech kritérií je 100 %. Ve výsledku je tedy vždy součet všech bodů za všechna kritéria u všech nabídek dohromady roven 100. Nabídka s nejvyšším počtem bodů vyhrává.

U kritérií, která nelze vyjádřit číselně, hodnotitel rozděluje body jednotlivým nabídkám podle všem účastníkům předem známé strukturované metodiky, kterou zadavatel definuje před zahájením zadávacího řízení a uvede ji v zadávací dokumentaci. Typickým takovým kritériem může být „Kvalita a komplexnost stavebně technického řešení“ (toto kritérium nebude použito, pokud je součástí veřejné zakázky i integrovaná architektonická soutěž, která má vlastní komplexní pravidla definovaná ČKA).

Číselně vyjádřitelná kritéria se dělí na „čím vyšší hodnota hodnoceného parametru, tím lepší“ (tzv. výnosová) a „čím nižší hodnota hodnoceného parametru, tím lepší“ (tzv. nákladová).

Nechť Vn je hodnota parametru „čím vyšší, tím lepší“ v nabídce n (například garantovaná úspora nákladů za dobu smlouvy), kde n =1 až x, kde x je počet nabídek. Body za kritérium „čím vyšší, tím lepší“ se rozdělí podle vzorce:

kriterium 1

Nechť Nn je hodnota parametru „čím nižší, tím lepší“ v nabídce n (například nabídková cena), n =1 až x, kde x je počet nabídek.

Body za kritérium „čím nižší, tím lepší“ se rozdělí podle vzorce:

kriterium 2

Některá hodnotící kritéria mohou být dále členěna na sub-kritéria, každé sub-kritérium má pak v rámci nadřazeného kritéria též určenu svoji váhu (součet vah všech sub-kritérií sdružených pod jedním kritériem je 100 %). I sub-kritériím se v takovém případě přiřazují body tak, aby jejich součet u všech nabídek byl 100, a následně se vynásobí váhou sub-kritéria, případně po přepočtení bodů trojčlenkou.