Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Co je to Performance Design & Build

Cílem studie (dále jen „metodika“) je představit návod postupu při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Performance Design & Build (& Operate) pro veřejné zadavatele postupující podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon o zadávání veřejných zakázek“), a to se zaměřením na:

 • zvýšení uživatelského komfortu investora;
 • zajištění stavební a technologické kompaktnosti budov;
 • provozní efektivnost budov;
 • zvýšení energetické účinnosti budov;
 • minimalizaci celkových nákladů životního cyklu budov;

(dále souhrnně jen „PDB“ nebo též „projekty PDB“).

Metodiku lze přiměřeně použít rovněž na postup privátních investorů při přípravě a realizaci projektů PDB.

Obsahem metodiky je popis jednotlivých fází procesu, které mají vliv na výběr metody dodávky PDB a na výslednou podobu projektu PDB, tj.:

 • rozhodnutí, zda si vybrat metodu dodávky PDB pro realizaci záměru zadavatele;
 • příprava a stanovení obsahu požadavků zadavatele, tj. funkčních a výkonových parametrů, projektů PDB (dále souhrnně též „parametry“);
 • výběr vhodných expertů pro přípravu zadání projektů PDB;
 • podmínky pro výběr vhodného zhotovitele a nejlepší nabídky pro realizaci projektů PDB;
 • postup při ověřování plnění cílových parametrů při realizaci projektů PDB a následném skutečném provozu;
 • základní zásady pro nastavení smluvních podmínek projektů PDB;
 • základní  zásady  postupu  při  dotačním  managementu  u  projektů  PDB  podporovaných z Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“).

Souhrnný přehled procesu přípravy, realizace a provozování projektů PDB je uveden v příloze č. 1 metodiky. Jednotlivé fáze jsou blíže popsány dále v části II. metodiky.

Cílem metodiky není ve vztahu k ZZVZ poskytnout komplexní návod na přípravu a provedení zadávacího řízení dle ZZVZ, ale upozornit na nejdůležitější části procesu dle ZZVZ, které mají vliv na úspěšnou realizaci projektů PDB a jejich následné provozování.