Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Podpora projektů PDB z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)

Operační program Životní prostředí (dále též „OPŽP“) podporuje mj. projekty v oblasti energetických úspor. Dle současných platných pravidel pro žadatele (programovací období 2014 - 2020) jsou podporovány projekty (dále souhrnně jen „podporované projekty“) zaměřené:

  • na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie;
  • na dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

Lze předpokládat, že podpora obdobného formátu a rozsahu bude dostupná i v dalším programovacím období (2021 – 2027). Program bude více zaměřen na komplexnost navržených řešení, výši dosažené úspory energie a její celkovou garanci po realizaci projektu. Lze předpokládat rozšíření podpory o opatření adaptující budovy na změnu klimatu (např. efektivní hospodaření s vodou, vegetační plochy integrované do konstrukcí budovy, opatření na snížení vnitřní teplené zátěže a zvyšující kvalitu vnitřního prostředí budovy).

Výhod metody PDB lze využít i při realizaci a dosahování cílů stanovených pro podporované projekty. V případě projektů snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie aplikace metody PDB zvyšuje základní hodnotu podpory o 5 %. V případě podpory výstavby nových veřejných budov ve vysokého energetického standardu metodou PDB se o podobném zvýhodnění uvažuje.

Při přípravě a řízení projektu je nutné sladit jednotlivé postupné kroky s postupy a milníky definované v pravidlech OPŽP. Zjednodušené procesní schéma dotačního managementu, které doplňuje základní schéma přípravy a realizace projektů DB (viz příloha č. 1 metodiky), je uvedeno v příloze č. 9 metodiky. Vzhledem k tomu, že každý případ aplikace metody PDB obsahuje individuální specifika, doporučujeme vhodný postup konzultovat přímo na SFŽP ještě před aplikací metody PDB.

Koncepčně jsou požadavky kladené na sestavení žádosti o dotaci z OPŽP včetně příloh analogické požadavkům na přípravu projektů PDB. Přikládání projektové dokumentace žádosti není povinné a ani detailní položkový rozpočet vycházející z projektové dokumentace není povinně vyžadován, stačí agregovaný kumulativní rozpočet po jednotlivých opatřeních vycházející například z energetického posudku. Povinný rozsah a obsah příloh i vlastní žádosti definují aktuální pravidla a metodické pokyny pro žadatele. Povinně je nutno předložit projektovou studii (popis záměru a rozsahu navržených opatření s uvedením rozhodných technických údajů nezbytných k posouzení naplnění hodnoticích kritérií, doplnění dílčími schématy nebo výkresy), vyhotovit energetické posouzení, které stanoví mimo jiné i aktuální výkonové parametry budovy a definuje jejich cílové hodnoty a PENB. Z parametrů uvedených v příloze č. 2 metodiky v tomto případě nabývají na významu parametry vhodné pro rekonstrukce a zlepšení energetické účinnosti. Některé z parametrů definuje přímo OPŽP v pravidlech a jednotlivých výzvách jako podmínku pro přiznání dotace. V současné době je např. pro budovy sloužící k výuce povinné splnění požadavků na zajištění kvality vnitřního vzduchu (koncentrace CO2) dle závazného konceptu větrání a ověřit plnění požadavků na letní tepelnou stabilitu místnosti.

Vzhledem k tomu, že podklady k žádosti o dotaci, k čerpání dotace, k monitorovacím zprávám a dalším souvisejícím činnostem musí být harmonizované se samotnou přípravou zadání projektu PDB, je vhodné, aby i tyto dokumenty byly sestaveny ve spolupráci se stejným týmem Expertů podílejících se na přípravě zadání projektu PDB. Při stanovení požadavků na technickou kvalifikaci expertů a hodnotících kritérií pro jejich výběr, je možné vycházet z indikativních přehledů těchto požadavků uvedených v příloze č. 4 a příloze č. 5 metodiky, případně je možné dále tyto požadavky rozšířit ve vztahu k dotačnímu poradenství.

U metodiky PDB je dokládání rozsahu navržených opatření rozděleno do více částí. Jako první se po stanovení předpokládaného rozsahu soutěžených energeticky úsporných opatření připraví výše zmiňovaná projektová studie s energetickým posouzením a agregovaným kumulativním rozpočtem sloužícími k podání žádosti o dotaci a stanovení maximálních způsobilých výdajů. Zde se doporučuje zařadit do žádosti o dotaci raději větší rozsah úsporných opatření a stanovit náklady na úrovni mírně přesahující maximální způsobilé výdaje, protože navyšování způsobilých výdajů po podání žádosti o dotaci není možné. Na základě těchto podkladů je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Původní projektová studie je v rámci přípravy zadávacího řízení rozpracována do podoby zadávací projektové dokumentace, která se v případě nadlimitních veřejných zakázek předkládá ke schválení na SFŽP.

Po výběru dodavatele a vypracování finální projektové dokumentace čítající pouze smluvní energeticky úsporná opatření je dopracováno finální energetické posouzení, PENB a položkový rozpočet, který je předán společně se žádostí o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace SFŽP.

V průběhu realizace jsou předkládány průběžné zprávy o realizaci a s nimi související žádosti. Součástí těchto zpráv je vypsání zrealizovaných úprav, předložení faktur k proplacení a s nimi souvisejících položkových rozpočtů. Finanční prostředky mohou být ze strany SFŽP uvolněny pouze po doložení proplacení předkládaných faktur.

Specifický přístup pro VARIANTU C

V současné době v oblasti novostaveb není zcela dořešen postup podání žádosti o dotaci pro projekty využívající komplexní metodiky PDB zahrnující i soutěž o architektonicko - stavební řešení. V případě projektů podléhajících tzv. veřejné podpoře“, tedy projektů generujících příjem (např. sportovní haly, plavecké bazény, kina, divadla apod.), není umožněno podání žádosti o dotaci po výběru zhotovitele.

V současné chvíli připadají u těchto projektů v úvahu dva možné přístupy:

  1. V rámci metodiky PDB bude vytvořena jako součást zadávacího řízení architektonická studie (záměr), která bude sloužit pro podání žádosti o dotaci (základní projektová dokumentace ve formě studie, energetické posouzení, PENB), nebo před ukončením zadávacího řízení budou zpracovány povinné přílohy žádosti o dotaci a tato žádost podána na SFŽP.
  2. Upravit rozsah povinných příloh předkládaných k podání žádosti o dotaci tak, aby k podání žádosti na komplexní PDB postačila zadávací dokumentace pro zadávací řízení a všechny ostatní podklady (rozpočet, projektová studie, energetické posouzení a PENB) se dokládaly až po ukončení zadávacího řízení.