Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Obsah a příprava požadavků zadavatele u projektů pdb

Požadavky zadavatele u projektů PDB, proč jsou důležité a jak je nastavit?

Požadavky zadavatele na výkon a funkci jsou nejdůležitějším dokumentem, který se stává součástí smlouvy o dílo. Přesnost, srozumitelnost a jasnost požadavků zadavatele jsou nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci jakéhokoliv projektu PDB. Požadavky zadavatele určují účel, rozsah, funkční a výkonové parametry, které by měl projekt PDB po jeho dokončení splňovat. V požadavcích zadavatele je nutné specifikovat části díla, které má vyprojektovat zhotovitel, a kritéria, která musí jeho projektová dokumentace splňovat.

Zadavatel je odpovědný za správnost svých požadavků na funkci a výkon projektu.

Specifikace standardu a výkonu je třeba připravit pouze v nezbytném rozsahu tak, aby dostatečně zohledňovaly požadavky zadavatele a zároveň daly zhotoviteli dostatečný prostor pro jejich naplňování a využití jeho invence. Zacházení do podrobností může omezit odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci.

Vypracování požadavků zadavatele klade zvýšené nároky na schopnost definovat cílové požadavky a standardy.

Nezbytným předpokladem pro naplnění požadovaných standardů energetické účinnosti a nízkých provozních nákladů při vysokém funkčním standardu a komfortním užívání budovy či objektu je stanovení vhodných cílových parametrů.

V jaké fázi rozpracovanosti by měla být projektová dokumentace k projektu PDB?

Při přípravě zadání projektů PDB lze využít připravenou projektovou dokumentaci v různém stupni rozpracovanosti, a to od ideového záměru v případě, kdy je účelné poskytnout zhotoviteli co nejširší možnost volby vhodného řešení projektu, až po dokumentaci pro stavební povolení v případech, kdy naopak zadavatel stanoví poměrně detailně základní rámec řešení a na zhotoviteli ponechává pouze jeho konkretizaci.

Při stanovení požadavků objednatele se v praxi lze setkat s případy, že u některých projektů PDB bude součástí požadavků objednatele projektová dokumentace pro územní rozhodnutí či stavební povolení, jejíž zpracování bude zajištěno objednatelem včetně příslušných povolení. Úkolem zhotovitele pak bude primárně zpracovat další stupně projektové dokumentace.

Naopak, u jiných projektů může zhotovitel zajišťovat zpracování veškerých stupňů projektové dokumentace.

Pokud se veřejná zakázka zadává už ve fázi ideového návrhu bez existence jakékoliv konkrétnější dokumentace, je možné zadávací řízení zkombinovat s architektonickou soutěží. V takovém případě je nezbytné zohlednit v zadávacích podmínkách pravidla pro architektonické soutěže České komory architektů (dále jen „ČKA“).

Největšího vlivu na dosažení nejnižších nákladů životního cyklu lze docílit tehdy, pokud je této oblasti věnována maximální pozornost od samého počátku přípravy projektu PDB a je dán zhotoviteli, pokud možno, co největší prostor, aby v projektové fázi využil svůj tvůrčí/technologický potenciál. Viz schéma níže:

graf 1