Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Shrnutí a porovnání postupů při stanovení cílových parametrů ověřitelných při skutečném provozu budovy

Lze shrnout, že:

  • Stanovení parametrů dle Varianty A, tj. s využitím energetického modelu jednotně zpracovaného zadavatelem, lze použít u novostaveb v těch případech, kdy má zadavatel poměrně jasnou představu o podobě stavby a má k dispozici projektovou dokumentaci stavby v určité fázi rozpracovanosti (např. architektonickou studii či dokumentaci pro územní rozhodnutí), klade relativně malé nároky na přípravu ze strany zadavatele. Tuto variantu lze jednoduše využít v případě rekonstrukcí.
  • Stanovení parametrů dle Varianty B, tj. s využitím kalibrovaného modelu zpracovaného zhotovitelem a ověřeného zadavatelem, lze použít u novostaveb v těch případech, kdy má zadavatel poměrně jasnou představu o podobě stavby a má k dispozici projektovou dokumentaci stavby v určité fázi rozpracovanosti (např. architektonickou studii či dokumentaci pro územní rozhodnutí), klade relativně velké nároky na přípravu ze strany zadavatele i zhotovitele a je vhodný pro rozsáhlejší stavby. Tuto variantu lze jednoduše využít v případě rekonstrukcí.
  • Stanovení parametrů dle Varianty C, tj. s využitím energetického modelu zpracovaného zhotovitelem a ověřeného zadavatelem, lze použít u novostaveb i v těch případech, kdy nemá zadavatel poměrně jasnou představu o podobě stavby a nemá k dispozici projektovou dokumentaci stavby v určité fázi rozpracovanosti (např. architektonickou studii či dokumentaci pro územní rozhodnutí), klade relativně velké nároky na přípravu ze strany zadavatele i zhotovitele a je vhodný pro rozsáhlejší stavby. Tuto variantu lze jednoduše využít v případě rekonstrukcí.

Porovnání jednotlivých variant PDB pro přípravu a realizaci novostaveb

Varianta AVarianta BVarianta C
Rozsah zpracování projektové dokumentace zadavatelem​
Architektonický návrh nebo DUR či DSP zpracovaný zadavatelem či na základě jeho dřívějšího zadání je podkladem pro zadání zhotoviteli Architektonický návrh, nebo DUR či DSP zpracovaný zadavatelem či na základě jeho dřívějšího zadání je podkladem pro zadání zhotoviteli Architektonický návrh zpracován zhotovitelem v rámci realizace projektu v rámci architektonické soutěže během zadávacího řízení a dopracován v rámci realizace projektu
Energetický model (EM) - zpracovatel​
EM je jednotně zpracován zadavatelem EM je zpracován individuálně zhotovitelem a zkalibrován dle skutečného provozu a je následně ověřen zadavatelem EM je zpracován individuálně zhotovitelem a je následně ověřen zadavatelem
Způsob vyhodnocování a ověřování cílových parametrů
Stanoven jednotně zadavatelem Stanoven jednotně zadavatelem formou plánu měření a kalibrace Navržen zhotovitelem a následně ověřen a schválen zadavatelem (musí se však vždy jednat o metodu umožňující objektivní a transparentní ověření – viz např. metoda IPMVP.
Výhody
Menší náročnost na přípravu s vyšším využitím běžných postupů Vhodné pro větší komplexní stavby Vhodné pro střední a větší komplexní stavby
Možnost aplikace i pro již započaté projekty Souběh s certifikací LEED Architekt je součástí týmu zhotovitele od samého počátku
Vhodný pro menší a středně velké stavby Lze zahrnout celý životní cyklus Největší prostor pro využití inovačního potenciálu zhotovitele a dosažení stavebně technologické kompaktnosti stavby
Jednoduchý způsob ověřování vybraných garantovaných vstupních parametrů při provozu budovy Hodnocení pouze ovlivnitelných parametrů dodavatelem Možnost většího přesunu rizik spojených s dosahováním cílových parametrů při provozu budovy
Jednotné a vzájemně snadno porovnatelné výsledky Možnost většího přesunu rizik spojených s dosahováním cílových parametrů při provozu budovy Vyšší dosažitelnost splnění původně plánovaného investičního rámce (architekt je omezen celkovou cenou)
Není nutné řešit samostatně zpracování architektonického návrhu
Nevýhody
Zadavatel musí mít poměrně jasnou představu o rámcové podobě stavby Nevhodné pro menší stavby Nevhodné pro menší stavby
Možnost ověření dosahování cílových parametrů při provozu budovy jen s pomocí ověřování dosažených vybraných vstupních parametrů Větší náročnost na přípravu zadání a dovednosti expertního týmu připravujícího zadání projektu pro zhotovitele Delší průběh zadávacího řízení na výběr zhotovitele, nicméně již není nutné zvlášť řešit architektonický návrh
Omezenější možnost přesunu rizik a s tím spojených garancí za dosažení celkových nákladů životního cyklu na zhotovitele Zpracovatel původního architektonického návrhu není od samého počátku členem pracovního týmu zhotovitele Větší náročnost na přípravu zadání a dovednosti členů expertního týmu připravujících zadání projektu pro zhotovitele
Zpracovatel původního architektonického návrhu není od samého počátku členem pracovního týmu zhotovitele Větší náročnost na přípravu a odbornost zpracovatelů EM