Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

VARIANTA A

Stanovení parametrů s využitím energetického modelu jednotně zpracovaného zadavatelem

Tento přístup je vhodný u novostaveb v případě, kdy je k dispozici alespoň architektonická studie budovy, případně na ni navazující studie proveditelnosti nebo dokumentace pro územní rozhodnutí. Tedy hmotové a dispoziční řešení je dáno. Existuje jedna varianta návrhu. Volnost je zhotoviteli PDB tedy dána především v technologiích, ale může být i v některých parametrech obálky budovy.

Existence pouze jedné varianty návrhu umožňuje tvorbu energetického modelu konzultantem - specialistou na straně poradenského týmu investora. Vytvořený energetický model by měl vést k výpočtu vybraných cílových hodnotících kritérií. Jimi mohou být například roční provozní náklady na energie, celková roční spotřeba energií, celkové provozní náklady za dobu trvání smlouvy, produkce emisí, aj. Model musí být dostatečně odpovídající, nicméně cílem energetického modelu není predikovat hodnoty těchto kritérií zcela přesně s ohledem na budoucí reálné chování budovy, ale především srovnatelně pro všechny účastníky.

Minimálně u některých projektů nebude možné, s ohledem na komplexnost chování budovy a množství proměnných a v době návrhu nepredikovatelných vlivů, garantovat některé cílové parametry, například celkové roční provozní náklady na spotřebu všech energií včetně stálých plateb. Dále existuje obava, že riziko garance takového parametru a složitost jeho stanovení odradí některé potenciální zhotovitele od účasti v zadávacím řízení. Z tohoto důvodu se u těchto typů projektů jeví jako vhodnější negarantovat cílové parametry, ale garantovat klíčové energetické vstupy, které je zásadním způsobem ovlivňují. Tedy například negarantovat roční provozní náklady na vytápění (jež jsou ovlivněny vnitřními tepelnými zisky, mnohdy nepredikovatelnými, obsazeností, teplotami, proměnnou cenou energie atd.), ale garantovat mj. sezónní účinnost zdroje tepla, kterou je možné poměrně přesně měřit a doložit, a tedy i garantovat. Tato pak není (případně je výrazně méně) ovlivněna výše uvedenými nejistotami.

Energetický model potom bude vytvořen tak, aby umožňoval zadání těch vstupů, které mají zásadní vazbu na výsledné výkonové parametry. Jedná se o vstupy, ve kterých bude účastníkovi poskytnuta volnost k návrhu vlastního řešení. Předpokládá se, že se bude jednat o vstupy, které budou následně garantovány. Ostatní parametry budovy budou zafixovány a pro všechny účastníky neměnné.

Budou-li hodnotícím kritériem například roční provozní náklady na spotřebu energií, měl by energetický model obsahovat zásadní oblasti spotřeby a klíčové vybrané vstupy, které je ovlivňují. Následující tabulka uvádí ukázku garantovaných parametrů v oblasti TZB.

Vytápění sezónní účinnost zdroje tepla pro vytápění (kotelny/strojovny), kalorimetricky měřeno na vstupu a výstupu kotelny/strojovny [%]
Příprava TV účinnost systému přípravy teplé vody (účinnost zdroje včetně rozvodů), kalorimetricky měřeno [GJ/m3]
Větrání průměrný SFP (specific fan power) pro všechny vzduchotechnické jednotky, resp. celého systému větrání [Ws/m3]
Osvětlení světelná účinnost zdroje [lm/W]
Chlazení účinnost zdroje chladu (strojovny), kalorimetricky měřeno na vstupu a výstupu kotelny/strojovny [%]

K výše uvedeným parametrům TZB mohou být doplněny další energetické vstupy v oblasti obálky, jejichž změna nebude mít vliv na architektonický návrh budovy, nicméně mají vliv na cílové parametry, a to např.:

Vytápění / chlazení průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/(m2K)]
celková průvzdušnost obálky budovy n50 [1/h]