Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Přístup PDB k ověřování stanovených parametrů

Charakteristickým rysem PDB je důraz na „výkonovou složku“ projektu, její ověřování v praxi při skutečném provozu způsobem předvídatelným jak pro zhotovitele, tak investora stavby. Velký důraz je proto kladen na objektivní a férové ověřování plnění požadovaných parametrů.

Všechny požadované parametry by měly být ověřitelné, ať již při přejímce nebo při provozu projektu PDB. Některé parametry mohou být rovněž i soutěžním parametrem při výběru zhotovitele projektu PDB (ten, kdo více překoná zadané minimum, obdrží při hodnocení více bodů). V takovém případě se z výkonového parametru může stát i kritérium hodnocení nabídek.

Ověření stanovených parametrů pro účely posouzení hodnocení nabídek

Výběr vhodných parametrů pro účely posouzení hodnocení nabídek má významný vliv na výběr kvalitního a zodpovědného zhotovitele a výrazným způsobem zvyšuje šance na kvalitní realizaci projektu.

Je přitom možné stanovit konkrétní parametry jako hodnotící kritéria, která se budou následně vymáhat a ověřovat v následných fázích projektu (viz blíže hodnotící kritéria).

Další možností je vytvoření energetického modelu budovy zadavatelem nebo jím pověřeným specialistou, do kterého budou účastníky zadávacího řízení zadávány požadované vstupní parametry, a který bude sloužit k výpočtu požadovaných souhrnných cílových parametrů. Energetický model má podobu elektronického nástroje a je součástí zadávací dokumentace. Tato možnost je uplatnitelná v případě větší rozpracovanosti návrhu budovy v okamžiku zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele (např. architektonická studie, dokumentace pro územní rozhodnutí).

Souhrnné cílové parametry představují jedno z hodnotících kritérií, na základě kterých jsou porovnávány nabídky jednotlivých účastníků zadávacího řízení.

V dalších fázích realizace projektu (při provozu budovy):

  • NEJSOU ověřovány souhrnné cílové parametry získané výpočtem pomocí energetického modelu na základě vložených dílčích vstupních parametrů ze strany vítězného účastníka zadávacího řízení (zhotovitele);
  • JSOU ověřovány dílčí vstupní parametry vložené do energetického modelu ze strany vítězného účastníka zadávacího řízení (zhotovitele) při podání jeho závazné nabídky.

Model musí být dostatečně odpovídající, nicméně cílem energetického modelu není predikovat hodnoty těchto hodnotících kritérií zcela přesně s ohledem na budoucí reálné chování budovy, ale především srovnatelně pro všechny účastníky zadávacího řízení.

Ověření stanovených parametrů při předání stavby

Řadu požadovaných parametrů lze jednorázově ověřit nebo zahájit ověřování při předání/přejímce stavby.

Dlouhodobé ověřování stanovených parametrů

Součástí obou provozních modelů PDB (pokročilý a komplexní) je zajišťování energetického managementu ze strany zhotovitele. Plnění požadavků na vnitřní prostředí, energetickou náročnost či celkové náklady je dlouhodobě monitorováno a vyhodnocováno.

Ověřování plnění může být prováděno buď:

  • PŘÍMO měřením dosahování požadovaných cílových parametrů; nebo
  • NEPŘÍMO měřením dosahovaní dílčích vstupních parametrů, které mají vliv či souvisí s naplňováním cílových parametrů.

Konkrétní přehled pro jednotlivé kategorie parametrů z pohledu jejich ověřitelnosti je uveden níže.

Indikativní přehled parametrů a jejich ověřitelnost

Požadované parametryOvěřitelnost plnění cílových parametrů (přímo/nepřímo)
v projekční fázipři předánípři provozu
1) kvalita vnitřního prostředí
a. projekt bude plnit všechny související normy ano ano
b. koncepce větrání ano ano ano
c. teplotní požadavky ano ano
d. osvětlení ano ano
e. akustika ano ano
2) energetická náročnost
a. projekt bude plnit všechny související normy ano ano
b. průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/(m2K)] ano
c. celková průvzdušnost obálky budovy n50 [1/h] ano
d. měrná potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2K)] ano
e. kvalita řešení tepelných vazeb ano
3) celková spotřeba energie [MWh/rok]
a. vytápění [MWh/rok] ano ano
b. chlazení [MWh/rok] ano ano
c. větrání [MWh/rok] ano ano
d. úprava vlhkosti [MWh/rok] ano ano
e. teplá voda [MWh/rok] ano ano
f. osvětlení [MWh/rok] ano ano
g. spotřebiče / technologie [MWh/rok] ano ano
4) environmentální dopad energetického provozu budovy
a. celková roční produkce emisí CO2 [tun/rok] ano ano
b. celková roční spotřeba primární neobnovitelné energie [MWh/rok] ano ano
5) celkové provozní náklady za energetické hospodářství [Kč/rok]
a. provozní náklady na spotřebu energie ano ano
i. vytápění ano ano
ii. chlazení ano ano
iii. větrání ano ano
iv. úprava vlhkosti ano ano
v. teplá voda ano ano
vi. osvětlení ano ano
vii. spotřebiče / technologie ano ano
b. tržby za produkované teplo a elektřinu ano ano
c. stálé platby za připojení ano ano
d. náklady na opravu a údržbu ano ano
e. osobní náklady ano ano
f. náklady na emise a odpady ano ano