Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Specifika realizace projektů PDB

Výběrem zhotovitele a uzavřením příslušné výstavbové smlouvy mezi zadavatelem

  • zhotovitelem celý proces nekončí, ale pokračuje samotnou realizací projektu PDB a zahrnuje
  • projektovou přípravu;
  • provedení stavby;
  • v návaznosti na zvolený provozní model následuje po přejímce stavby podle zvoleného provozního modelu:
  • poskytování energetického managementu (viz pokročilý provozní model); nebo
  • poskytování technického facility managementu (viz komplexní provozní model);
  • poskytování záruk za dosažení cílových parametrů, ověřování jejich naplňování při skutečném provozu budovy po smluvně dohodnutou dobu.
  • poskytnutí smluvních záruk za jakost po smluvně dohodnutou dobu.

Jednotlivé etapy realizace projektů PDB jsou specifikovány v základním schématu, které tvoří přílohu č. 1 této metodiky.

Efektivní správa projektu PDB, která bude zahrnovat koordinaci, monitorování a dohled nad samotnou realizaci je nezbytným předpokladem pro jejich úspěšnou realizaci. Z hlediska správy projektů PDB bude zpravidla nejčastějším buď zástupce zadavatele, pokud zadavatel spravuje projekt PDB přímo, nebo správce stavby, jako zástupce zadavatele s povinností monitorovat a dohlížet na jejich průběh s oprávněním činit rozhodnutí v určitých záležitostech.

Pro řadu činností je vhodné zvážit využití součinnosti Expertů, nebo některých z nich, případně osob se stejným, nebo obdobným zaměřením (viz např. součinnost a spolupráce při ověřování cílových parametrů). Tyto závěry platí rovněž pro samotný provoz projektů PDB a ověřování plnění požadovaných cílových parametrů při skutečném provozu budovy.