Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Podmínky účasti v zadávacím řízení pro výběr Expertů a hodnotící kritéria pro výběr Expertů

Podmínky účasti v zadávacím řízení

Podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako

 1. podmínky kvalifikace,
 2. technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky,
 3. obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky.
  • Kvalifikací se rozumí způsobilost a schopnost plnit veřejnou zakázku. Účelem kvalifikace je nastavení určitých základních limitů způsobilosti a schopnosti zhotovitele, jejichž splnění je předpokladem uzavření smlouvy se zadavatelem.
  • Kvalifikace se člení na požadavky na:
   • základní a profesní „způsobilost“ zhotovitele; a
   • na ekonomickou a technickou kvalifikaci.
  • Základní způsobilost se vztahuje k plnění zákonných povinností zhotovitele.
  • Profesní způsobilost se vztahuje k oprávnění určitou činnost vůbec vykonávat.
  • Ekonomická a technická kvalifikace, které může zadavatel vyžadovat, ale také nemusí, směřuje ke skutečné schopnosti zhotovitele příslušné dílo či projekt realizovat.

Hodnotící kritéria

Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro hodnocení nabídek. Zadavatel musí primárně stanovit kritéria hodnocení, jejich váhy či jiný matematický vztah mezi nimi a v návaznosti na to pak metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích.