Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Jak postupovat při výběru vhodných Expertů dle zákona o zadávání veřejných zakázek?

Proces výběru Expertů v návaznosti na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky

Velikosti projektu bude odpovídat rovněž předpokládaná hodnota činností spojených s přípravou zadání projektu PDB. Výběr Expertů bude dle předpokládané hodnoty obvykle:

  • veřejnou zakázkou malého rozsahu; nebo
  • podlimitní veřejnou zakázkou.

Výběr Expertů v režimu veřejné zakázky malého rozsahu mimo zadávací řízení

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na služby částce 2.000.000 Kč bez DPH. Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v zadávacím řízení. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6 ZZVZ, tj. zadavatel musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti a ve vztahu k dodavatelům musí dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Výběr Expertů v režimu podlimitní veřejné zakázky

Podlimitní zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota v případě veřejné zakázky na služby přesahuje 2.000.000 Kč a nedosahuje částky 3.568.000 Kč bez DPH (ČR, státní příspěvkové organizace), respektive, 5.494.000 Kč bez DPH (kraje, obce, další zadavatelé).

Jaké jsou hlavní rozdíly?

Zásadním rozdílem je skutečnost, že u veřejných zakázek malého rozsahu není zadavatel povinen postupovat v zadávacím řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Procesní postup proto u nich bude zpravidla jednodušší a kratší, než u podlimitních veřejných zakázek. Absence konkrétních pravidel u nich naopak umožňuje využít i postupů, které u podlimitních veřejných zakázek možné nejsou vůbec či jsou vázány na naplnění určitých podmínek nebo mohou být z hlediska průběhu a rizikovosti napadení problematické (jednání o nabídkách, dvouobálková metoda, využití kvalitativních nečíselných kritérií apod.).

Významným rozdílem oproti veřejné zakázce malého rozsahu je rovněž skutečnost, že existuje riziko zpoždění přípravy projektu PDB v důsledku uplatnění námitek proti zadávacím podmínkám, proti vyloučení účastníka a proti oznámení o výběru dodavatele adresovaných zadavateli s následným návrhem na přezkum k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze strany neúspěšných účastníků. Tento procesní postup naopak není možný u veřejných zakázek malého rozsahu.