Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Jaké projekty realizovat pomocí metody PDB a jak vybrat vhodný provozní model?

Novostavby a rekonstrukce

Projekty PDB jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro komplexní rekonstrukci a modernizaci budov, které zahrnují kompletní modernizaci energetického hospodářství. V principu není důležité, o jakou budovu či objekt se jedná. Určující bude rozsah požadovaných funkcí budovy a s tím související rozsah technologického vybavení budovy.

Vhodnými budovami či objekty jsou zejména:

 • veřejné administrativní budovy,
 • sportovní nebo kulturní zařízení,
 • školy,
 • nemocnice,
 • komerční budovy – administrativní a obchodní centra, hotely,
 • průmyslové haly a objekty.

S ohledem na zvýšené nároky na přípravu zadání projektu PDB se bude jednat nejčastěji o projekty o velikosti investice 50 mil. Kč a více.

Jak vhodně stanovit míru účasti zhotovitele na provozu budovy a tomu odpovídající provozní model?

Splnění řady požadovaných cílových parametrů lze ověřit až při samotném provozu budovy.

Větší požadavky na funkci budovy a rozsáhlejší technologické vybavení budovy vytváří větší potenciál pro větší angažovanost zhotovitele po přejímce projektu PDB, kdy zhotovitel může:

 • zajištovat provádění; nebo
 • monitoring

vybraných činností spojených s provozem budovy po dokončení výstavby budovy nebo po provedení její modernizace.

Aktivity zhotovitele lze samozřejmě „ukončit“ po přejímce projektu PDB. Zvýšení angažovanosti zhotovitele po přejímce projektu PDB umožňuje vhodné rozložení odpovědnosti a rizik mezi zhotovitele a zadavatele při provozování budovy dle potřeb zadavatele a je účinným nástrojem pro dosažení požadovaných cílových parametrů u projektů PDB.

Angažovanost zhotovitele po přejímce může být principiálně dvojího druhu:

(A) Zajišťování vybraných činností ENERGETICKÉHO MANAGAMENTU budovy zhotovitelem (dále též „pokročilý model“)

 • Zadavatel zajišťuje provoz budovy po přejímce projektu PDB.
 • Zhotovitel po přejímce projektu PDB vykonává činnost energetického managementu, která spočívá v monitoringu a dohledové činnosti nad provozem energetického hospodářství budovy.
 • Na základě výsledku monitoringu zhotovitel dává zadavateli doporučení, která zadavatel zohlední při provozu budovy. Délka energetického managementu může být sjednána libovolně, obvykle na dobu 8 - 12 let.
 • Součástí energetického managementu může být i návrh doporučení na realizaci úprav budovy či technického zabezpečení budov (TZB) s cílem dalšího zvýšení energetické efektivnosti provozu.

Při přejímce projektu PDB dojde k ověření „jednorázově“ ověřitelných parametrů. Ostatní parametry jsou ověřovány v pravidelných zúčtovacích obdobích (obvykle v trvání 12 kalendářních měsíců) po dobu trvání energetického managementu.

Zhotovitel má možnost v určitém rozsahu ovlivnit prostřednictvím energetického managementu provoz budovy či objektu.

(B) Zajišťování vybraných činností SPRÁVY A PROVOZU budovy (technický facility management) včetně energetického managementu zhotovitelem (dále též „komplexní model“)

 • Komplexní model zahrnuje i provozování  budovy  a  lze  ji označit jako metodu  dodávky (Performance Design and Build and Operate).
 • Zhotovitel zajišťuje po přejímce projektu PDB technickou správu a provoz budovy.
 • Zhotoviteli tento model umožňuje převzít vyšší míru rizika při naplňování požadovaných cílových parametrů. Délka správy a provozu budovy může být sjednána libovolně, obvykle na dobu 8 -12 let.
 • Zhotoviteli bude hrazena zadavatelem cena za poskytovanou službu technického facility managementu ve výši stanovené dle výsledku zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektu PDB.
 • Při přejímce projektu PDB dojde k ověření „jednorázově“ ověřitelných parametrů. Ověřování dalších cílových parametrů probíhá v pravidelných zúčtovacích obdobích (obvykle v trvání 12 kalendářních měsíců) po dobu trvání energetického managementu.

Lze shrnout, že:

 • projekty PDB jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro komplexní rekonstrukci a modernizaci budov, určující je rozsah požadovaných funkcí budovy a s tím související rozsah technologického vybavení budovy;
 • v důsledku zvýšených nároků na přípravu zadání projektu PDB se bude jednat nejčastější o projekty o velikosti investice 50 mil. Kč a více;
 • pokročilý provozní model předpokládá dlouhodobé provádění energetického managementu zhotovitelem po přejímce projektu PDB a dlouhodobé ověřování požadovaných cílových parametrů;
 • komplexní provozní model (Performance Design and Build and Operate) předpokládá provádění technického facility managementu, včetně energetického managementu, zhotovitelem po přejímce projektu PDB a dlouhodobé ověřování požadovaných cílových parametrů.