Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Současný stav při výstavbě a provozu budov

 • Zvyšují se požadavky a nároky na kvalitu vnitřního prostředí budov.
 • Zvyšuje se technologická náročnost a komplexnost budov.
 • Při „obvyklém“ výstavbovém a provozním modelu nejsou efektivně zohledněny dlouhodobé provozní náklady, tj. nejenom náklady na energie, ale i náklady na údržbu, opravy a výměnu instalovaných zařízení, a ověřováno dodržování naplňování uživatelských parametrů budov (např. kvalita vnitřního prostředí).

Tyto požadavky vytvářejí potřebu komplexního řešení zaměřeného na zvýšení provozní efektivnosti budov:

 • stanovením funkčních a výkonových parametrů;
 • a jejich naplňováním při samotném provozu;

které se projeví v předvídatelných a garantovaných celkových nákladech budovy.

Co je to PDB?

Metoda PERFORMANCE DB představuje metodu dodávky výstavbových projektů, v rámci které je:

 • metoda Design & Build (& Operate) (dále též „DB“) doplněna;
 • o „performance“ (výkonovou) složku vycházející z metody EPC (Energy Performance Contracting).

PERFORMANCE DB = Design & Build (& Operate) + EPC PERFORMANCE

Metoda PERFORMANCE DB tedy v sobě zahrnuje složky:

 • Design
 • Build (& Operate)
 • PERFORMANCE

Metoda PERFORMANCE Design & Build je metodou dodávky výstavbových projektů:

 • při které dochází k významnému a výraznému přenosu rizik a odpovědnosti na zhotovitele

(jinými slovy: „jak si to zhotovitel „upeče“, takové to bude mít a pokud se mu to nepovede, bude za to platit, proto si velice dobře rozmyslí, aby vše dobře naprojektoval a postavil“);

 • obsahuje mechanizmus ověřování plnění stanovených cílových výkonových parametrů při SKUTEČNÉM PROVOZU budovy, tj.
 • ověřování „jednorázově“ ověřitelných požadovaných cílových parametrů při přejímce;
 • ověřování vybraných požadovaných cílových parametrů v průběhu trvání záruční doby;
 • opravidelné ověřování požadovaných cílových parametrů po uplynutí sjednané záruční doby za zvýšené angažovanosti zhotovitele po přejímce projektu PDB při provozu budovy (viz blíže část 5.2metodiky);
 • obsahuje stanovení platebních podmínek s vazbou na dosažení cílových parametrů a smluvních sankcí za jejich nesplnění;
 • obsahuje zajištění vymahatelnosti nároků vzniklých v souvislosti s neplněním smluvních podmínek (cílových parametrů) zhotovitelem.

PERFORMANCE DB tak poskytuje zadavateli (investorovi) garanci vyšší provozní efektivnosti budovy.

Stručné představení PERFORMANCE DB a jeho jednotlivých složek je uvedeno níže.

Základní charakteristika a výhody metody Design & Build

Metoda Design & Build je metodou dodávky výstavbových projektů, při které:

 • je odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu přenesena zcela, nebo částečně, na zhotovitele;
 • objednatel stanoví věcné požadavky na výkon a funkci projektu (může je stanovit i po dobu jeho provozování);
 • není dělená odpovědnost za projekt = přenos rizik/odpovědnost za výsledek, tj. za splnění věcných požadavků na výkon a funkci projektu je na zhotoviteli;
 • existuje vyšší jistota dodržení nabídkové ceny;
 • zhotovitel je motivován k využití svého inovačního potenciálu;
 • existuje nižší riziko diskriminačního zadání díla (požadavkem na konkrétní výrobky, řešení apod.)ů
 • zadavatel tímto postupem naplní svoji povinnost vyplývající z nového ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ účinného od 1. 1. 2021, tedy povinnost zohlednění zásad environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Performance (výkonová) složka metody EPC (Energy Performance Contracting)

Metoda EPC je vymezena zákonem o hospodaření energií. V rámci projektů EPC zhotovitel garantuje v návaznosti na realizaci energeticky úsporných opatření při rekonstrukci budov objednateli následně dosahovanou smluvně sjednanou výši úspory při provozu budovy. Při případném nedosažení garantované úspory zhotovitel kompenzuje vzniklý rozdíl objednateli.

Princip výkonové složky EPC s důrazem na celkové náklady budovy – náklady životního cyklu lze použít rovněž při výstavbě novostaveb.

Porovnání metody Performance Design & Build s klasickým výstavbovým projektem

Základní porovnání metody Performance Design & Build s klasickým výstavbovým projektem je uvedeno níže:

Klasický výstavbový projektPerformance Design & Build
Forma stanovení technických podmínek výstavbových projektů Zadání stanoveno soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („klasický“ výstavbový projekt). Zadání stanoveno formou požadavků na výkon a funkci (výkonové parametry) (projekt DB).
Odpovědnost za správnost věcných požadavků na výkon a funkci (parametry) Ne. Nejsou stanoveny. Ano. Odpovědnost obvykle nese zadavatel.
Odpovědnost za projektovou dokumentaci a/nebo její část z pohledu zhotovitele Ne. Ano.
Rizika navýšení ceny při realizaci projektu Vyšší. Riziko námitek vad (chyb) projektové dokumentace ze strany zhotovitele. Nižší. Zhotovitel nemůže namítat vady (chyby) projektové dokumentace.
Rizika spojená s nedodržením stanoveného termínu realizace projektu Vyšší. Nižší. Zhotovitel nemůže v průběhu realizace projektu namítat vady (chyby) projektové dokumentace, kterou sám zpracoval a související případné zdržení projektu.
Prostor zhotovitele pro dosažení inovativního řešení Ne. Zhotovitel má povinnost realizovat projekt dle projektové dokumentace s výkazem výměr. Ano. Inovační potenciál závisí na tom, v jaké fázi projektové přípravy zadavatel převezme projekt.
Odpovědnost za dosažení požadovaných parametrů při provozu a možnost pro důvodné přenesení rizik na zhotovitele Ne. Lze obtížně přenést zcela riziko na zhotovitele, pokud zhotovitel nemůže nijak ovlivnit zvolené technické řešení. Ano. Závisí na zvoleném provozním modelu (viz dále níže).